Všeobecné Obchodné Podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sú vydané v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka, v platnom znení a upravujú zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi spoločnosťou TNS s.r.o. so sídlom Vácka 4109/10 Dubnica nad Váhom, 01841, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd. Sro vo vložke č. 12821/R, IČO: 36319848 na strane jednej (ďalej len „Predávajúci") a Kupujúcim, ktorý je 1.1. Podnikateľ, ak je súčasne pri uzavretí kúpnej zmluvy zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týka jeho podnikateľskej činnosti, 1.2. štát, štátna organizácia, samosprávna územná jednotka alebo právnická osoba zriadená ako verejnoprávna inštitúcia, ak sa kúpna zmluva týka zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky. 2. Tieto VOP sa stávajú súčasťou každej zmluvy a kupujúci vyslovuje súhlas s týmito podmienkami okamihom predloženia objednávky predávajúcemu. 3. Predávajúci je oprávnený Všeobecné obchodné podmienky priebežne novelizovať. 4. Akékoľvek dojednania odlišné od týchto všeobecných podmienok sú pre predávajúceho záväzné len vtedy, ak sú z jeho strany písomne a výslovne potvrdené oprávnenými osobami.

 

II. PREDMET PLNENIA

 

Predmetom plnenia je dodávka Tovaru dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim v Kúpnej zmluve alebo základe objednávky.

 

III. SPÔSOB UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY

 

1. Zmluva je uzavretá na základe záväznej objednávky (návrhu Zmluvy) Kupujúceho, ktorá sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. 2. Zmluva sa považuje za uzatvorenú, ak je objednávka Kupujúceho potvrdená zo strany Predávajúceho. 3. Zaslaním záväznej objednávky Predávajúcemu vyjadruje Kupujúci s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami svoj bezvýhradný súhlas. 4. Objednávky sú prijímané elektronickou poštou, faxom, bežnou poštou alebo osobne. Predávajúci požaduje, aby objednávka obsahovala nasledujúce údaje: 4.1. Obchodné meno a sídlo Kupujúceho, pokiaľ sa jedná o právnickou osobu, 4.2. meno, priezvisko, miesto podnikania , pokiaľ je Kupujúcim fyzická osoba, 4.3. IČO a DIČ, pokiaľ je Kupujúci registrovaný ako platca dane z pridanej hodnoty, 4.4. identifikáciu požadovaného Tovaru, 4.5. miesto dodania, spôsob odberu a dopravy, 4.6. podpis osoby oprávnenej objednávať Tovar, 4.7. prípadné špecifické požiadavky na Tovar, 4.8. ďalšie údaje, ktoré považuje Kupujúci za dôležité, 4.9. termín dodania, 4.10. číslo faxu alebo e-mailovú adresu v prípadoch, keď Kupujúci či Predávajúci požaduje potvrdenie objednávky. 5. Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci odoslaním potvrdenej objednávky, podpisom Zmluvy či iným písomným oznámením o jej akceptácii, a to faxom na číslo uvedené na objednávke, alebo e-mailom pokiaľ: Kupujúci výslovne požiada o potvrdenie objednávky,6. Potvrdené objednávky a Zmluvy sú zo strany Kupujúceho záväzné a nie je možné ich zrušiť.

 

IV. DODACIA LEHOHA A DODACIE PODMIENKY

 

1. Dodacie lehoty začínajú plynúť dňom uzavretia Zmluvy, pričom záväzný termín na dodanie tovaru je potvrdený Predávajúcim spolu s objednávkou - Zmluvou Kupujúceho. 2. Záväzok Predávajúceho dodať Tovar je splnený dňom, ku ktorému dopredu oznámi Kupujúcemu pripravenosť Tovaru k prevzatiu alebo odoslaniu. 3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z meškania s dodaním Tovaru, ak toto meškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, vyskytujúcimi sa u Predávajúceho. 4. Ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru, ak nesplní povinnosti ani v primeranej dodatočnej lehote určenej Kupujúcim v trvaní minimálne 15 pracovných dní, je Kupujúci oprávnený odstúpiť pre toto podstatné porušenie Zmluvy, od jej doposiaľ nesplnenej časti. 5. Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar na miesto uvedené v objednávke. 6. Pri prevzatí Tovaru Kupujúcim, je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť a kvalitu dodávaného Tovaru ihneď po prevzatí. Na reklamácie kompletnosti dodaného Tovaru zistených neskôr (okrem vád, na ktoré sa vzťahuje záruka na jednotlivé druhy dodaného Tovaru podľa Obchodného zákonníku), nebude braný zreteľ. 7. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný potvrdiť faktúru, prípadne dodací list so špecifikáciou dodaného Tovaru, alebo iný doklad predložený prepravcom potvrdzujúci dodanie Tovaru. V prípade, že obal Tovaru dodaného prostredníctvom prepravcu vykazuje poškodenie, je Kupujúci povinný spísať s prepravcom záznam o škodovej udalosti s uvedením rozsahu a druhu poškodení obalu. V prípade, že nie je spísaný záznam o škodovej udalosti nie je možné neskoršie uplatni ť reklamáciu na nekompletnosť dodávky, alebo poškodenie Tovaru. 8. Doprava predmetu objednávky, ako aj spôsob hradenia je upravený v ponuke Predávajúceho ako aj v potvrdení objednávky. 9. Predávajúci je oprávnený plniť predmet Zmluvy i čiastočne a Kupujúci je povinný čiastočné plnenia predmetu zmluvy prevziať. 10. Okamihom prevzatia Tovaru Kupujúcim prechádza riziko straty, zničenia alebo poškodenia veci z Predávajúceho na Kupujúceho. 11. Tovar doručujeme prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Kupujúci je povinný znášať náklady na zaslanie, pokiaľ vopred nie je dohodnuté inak.

 

V. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

1. Cena Tovaru je uvedená v cenovej ponuke a rozhodujúcou cenou je cena Tovaru uvedená na daňovom doklade - faktúre. 2. Pokiaľ nie je písomne dojednaná iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roku upravená na základe zmien cien dodávateľa, predstavuje platnú kúpnu cenu Tovaru a služieb pre uzavretie kúpnej zmluvy v daný deň. V prípade zmeny kúpnej ceny u nepotvrdenej objednávky je Kupujúci informovaný. Kupujúcemu je daná možnosť, či so zmenou kúpnej ceny súhlasí alebo či objednávku zruší. Zmeny cien sú oznámené kupujúcemu emailom na adresu kontaktnej osoby uvedenej Kupujúcim v našom systéme a to bezprostredne po ich obdržaní Predávajúcim od jeho dodávateľov. 3. Cena Tovaru je stanovená cenovou ponukou, ktorá je platná 30 dní. 4. V prípade Kupujúceho, ktorý objednáva tovar dlhodobo a v určitom množstve, môže Predávajúci poskytnúť bonus na základe osobitnej zmluvy.5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný Tovar v lehote splatnosti faktúry. 6. Spolu s objednaným Tovarom, zašle Predávajúci Kupujúcemu faktúru na kúpnu cenu Tovaru. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. 7. Predávajúci je oprávnený fakturovať i čiastočné plnenie predmetu Zmluvy a Kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť. 8. V prípade meškania Kupujúceho s úhradou, ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je Predávajúci oprávnený účtovať si popri zákonnom úroku z omeškania aj dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý začatý deň meškania. V prípade omeškania má Predávajúci nárok aj na náhradu škody v dôsledku omeškania. 9. V prípade meškania úhrady ktorejkoľvek faktúry alebo jej častí, je Predávajúci oprávnený pozdržať dodanie ďalšieho Tovaru Kupujúcemu a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov Kupujúceho, ktorými je voči Predávajúcemu v meškaní. Po túto dobu nie je Predávajúci v meškaní s dodaním Tovaru. 10. Zadržanie platby alebo krátenie platby Kupujúcim z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, ak nebolo písomne dohodnuté inak. 11. Platba sa považuje za vykonanú v okamžiku, keď je pripísaná na účet Predávajúceho alebo kedy je potvrdené prijatie platby v hotovosti. 12. Žiadna časť kúpnej ceny za dodaný Tovar nesmie byť uhradená jednostranným zápočtom vlastnej pohľadávky Kupujúceho, na ktorú má nárok voči Predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 13. Pokiaľ Kupujúci nesplní svoje záväzky voči Predávajúcemu a/alebo neprevezme tovar a/alebo nevykoná vyplatenie požadovaných istôt do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia pripravenosti tovaru na prevzatie, Predávajúci je oprávnený, bez ďalšieho vyzvania a poskytnutia ďalšej lehoty, odstúpiť od zmluvy. Ak Predávajúci odstúpi od zmluvy, je oprávnený za porušenie povinností Kupujúceho, ktoré ho viedli k odstúpeniu od zmluvy, uplatniť u Kupujúceho nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% z kúpnej ceny. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

 

VI. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

 

1. Objednaný Tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho až úplným zaplatením jeho plnej kúpnej ceny, t.j. v deň pripísania kúpnej ceny v plnej výške na účet Predávajúceho. 2. Ak dôjde k zásahu tretej osoby, predovšetkým pri zadržaní tovaru treťou osobou, je Kupujúci povinný, z dôvodu zabránenia vzniku škody, ktorá môže vzniknúť odstraňovaním zásahu tretej osoby, Predávajúcemu bezodkladne doporučeným listom oznámiť túto skutočnosť s presným opisom zadržiavaného tovaru. Náklady opatrení na odstránenie zásahu tretej osoby, predovšetkým prípadné náklady na súdne alebo iné konanie znáša v plnom rozsahu Kupujúci. 3. Ak bude na majetok Kupujúceho začaté exekučné alebo iné podobné konanie, vyhlásený konkurz alebo podaný návrh na vyrovnanie, ak Kupujúci neplní svoje záväzky voči Predávajúcemu, predovšetkým ak včas neplní povinné platby, zastavil platby, stávajú sa všetky jeho záväzky voči Predávajúcemu okamžite splatnými. 4. Ak z akéhokoľvek dôvodu Kupujúci nadobudol vlastnícke alebo užívacie právo k tovaru, okamihom okamžitej splatnosti jeho záväzkov voči Predávajúcemu, stráca kupujúci vlastnícke a užívacie právo k tovaru. Súčasne si v tomto prípade Predávajúci vyhradzuje právo požadovať jeho okamžité vydanie s vylúčením akéhokoľvek zádržného práva Kupujúceho a súčasne je Predávajúci v tomto prípade oprávnený zabezpečiť si jeho bezprostredné vlastníctvo a držbu. Predávajúci je oprávnený odovzdaný tovar predať na verejnej dražbe alebo iným spôsobom , pričom je povinný ho predať za najvyššiu cenu, akú je možné dosiahnuť. Z takto získaného výnosu sa uspokojujú záväzky Predávajúceho, najskôrpríslušenstvo a potom istina. Pokiaľ výťažok z predaja prevyšuje záväzky Kupujúceho, zvyšok sa vyplatí v hotovosti Kupujúcemu. Ak nedôjde takto k úhrade všetkých záväzkov Kupujúceho v plnej výške, nič v týchto podmienkach nebráni vymáhaniu pohľadávok Predávajúceho. 5. Všetky náklady spojené zo získaním tovaru podľa bodu 4. a uspokojením pohľadávok Predávajúceho, znáša Kupujúci v plnom rozsahu.

 

VII. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 

1. Záručná doba začína plynúť prevzatím Tovaru Kupujúcim a jej dĺžka závisí od záruky poskytnutej výrobcom tovaru. 2. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Predávajúcemu všetky vady Tovaru. Zjavné kvantitatívne a kvalitatívne chyby musia byť Kupujúcim písomne oznámené, a to najneskôr bezprostredne po prevzatí tovaru. 3. Písomné oznámenie vady Tovaru musí obsahovať detailný popis vady, prípadne ako sa vada prejavuje. 4. Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný Tovar fakturovaný. Kupujúci nesie riziko škody, ktorú spôsobí Predávajúcemu v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tohto článku. 5. Reklamáciu je možné uplatniť a riešiť v mieste sídle Predávajúceho. 6. Reklamácia vrátane vytknutej vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak. 7. Predávajúci je povinný uznané vady odstrániť náhradným plnením (pokiaľ je identický Tovar k dispozícii na sklade Predávajúceho v okamžiku vybavenia reklamácie), dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom, najneskoršie však do jedného mesiaca od doručenia reklamácie. 8. V prípade, že Kupujúci oznámi Predávajúcemu vady Tovaru a na Tovare nie sú zistené žiadne vady, za ktoré by bol Predávajúci zodpovedný, nahradí Kupujúci Predávajúcemu náklady ktoré vznikli so zistením neoprávnenosti reklamácie. 9. Kupujúci má – v rámci reklamácie – nárok na : a) V prípade, že sa jedná o odstrániteľnú vadu, aa) právo na výmenu Tovaru, bb) právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru, cc) právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy b) V prípade, že sa jedná o neodstrániteľnú vadu : ba) výmenu chybného Tovaru, bb) odstúpiť od kúpnej zmluvy 10. Záruka sa nevzťahuje na chyby Tovaru spôsobené používaním k inému účelu, než je pre daný Tovar obvyklé, neodborným zásahom Kupujúceho alebo tretej osoby a chyby Tovaru, ktoré vznikli nesprávnym používaním alebo použitím nevhodných materiálov a chemických prostriedkov. V súvislosti so zodpovednosťou za chyby a zodpovednosti zo záruky nie je Predávajúci povinný odstraňovať bezplatne chyby Tovaru na inom mieste, než v mieste sídla Predávajúceho alebo v mieste Dohodnutom pre dodaný Tovar. 11. Pre uplatnenie zodpovednosti za vady sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia § 422 až 427 a § 429 a nasl. obchodného zákonníku v znení platnom v okamžiku dohodnutia Zmluvy.

 

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Každá zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zo strany druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strany do vlastných rúk. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej riadi ustanovením § 344 a nasl. obchodného zákonníku, v platnom znení. 2. Za podstatné porušenie Zmluvných povinností zo strany Kupujúceho sa považuje hlavne: omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny Tovaru po viac než 14 kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúry alebo faktúr. 3. V prípade, odstúpenia od Zmluvy (príp. časti plnení), je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu do 7 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy dodaný Tovar (príp. časti Tovaru, ktorého sa odstúpenie týka) v pôvodnom neporušenom obale. 4. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok predávajúceho na zaplatenie storno poplatku Kupujúcim vo výške 30% kúpnej ceny.

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

1. Všetky zmeny Zmluvy i týchto Všeobecných obchodných podmienok budú vykonávané výhradne v písomnej forme a to formou písomného číslovaného Dodatku k uvedeným zmluvným dokumentom. 2. Neplatnosťou určitého ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení všeobecných podmienok. 3. Ustanovenia zmluvy platia prednostne pred ustanoveniami týchto podmienok. 4. Rozhodujúce je v každom prípade platné právo Slovenskej republiky. 5. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach dôvernej povahy a dôverných informácií, ktoré sa dozvedeli v súvislosti so Zmluvou a jej realizácii, ako i v priebehu jednaní a takéto informácie neoznamovať či nesprístupňovať tretím osobám bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany (s výnimkou stanovenými právnymi predpismi). 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.08.2017 a sú zverejnené na stránke Predávajúceho www.tnssro.eu